Επενδυτικές Σχέσεις - 26.07.2016

Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις (σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3556/2007, ως ισχύει)

                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του ν. 3556/2007, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, οι εγγεγραμμένες δαπάνες, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 ανήλθαν σε € 75,4 εκατ., σε ενοποιημένη βάση, εκ των οποίων ποσό ύψους € 30,5 εκατ. καταβλήθηκε εντός του 2015, προς Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Ν.Π.Ι.Δ.  που ανήκουν εξολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

 Τα παραπάνω ποσά αναλύονται ως ακολούθως:

 -          Δαπάνη ύψους € 38,8 εκατ. για Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh), εκ της οποίας  € 22,4 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2015.

-          Δαπάνη ύψους € 28,4 εκατ. για Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η οποία δεν καταβλήθηκε εντός του 2015.

-          Δαπάνη για αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ύψους € 7,8 εκατ., εκ της οποίας € 7,7 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2015. 

-          Δαπάνη για Λοιπούς Φόρους & Τέλη ύψους € 0,4 εκατ., η οποία καταβλήθηκε εξολοκλήρου εντός του 2015.

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form