Επενδυτικές Σχέσεις - 12.07.2016

Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, συνεχίσθηκε  και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, η διακοπείσα μετά την έναρξη της  στις 30 Ιουνίου 2016 14η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 8 Ιουνίου 2016, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο:

https://www.dei.gr/el/anakoinwseis/xrimatistiriaka-etairikes-prakseis-katavoli-merismatos-ka/xrimatistiriakes-anakoinwseis-2016/prosklisi-se-taktiki-geniki-suneleusi-twn-metoxwn

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 175 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 178.146.470 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι απαρτία 76,79%.

 Τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων :

 ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 έως 31.12.2015) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 178.146.470, ψήφισαν υπέρ 176.833.301 (99,263%), και απείχαν από την ψηφοφορία 1.313.169 (0,737%).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 178.146.470, ψήφισαν υπέρ 177.625.459 (99,708%)  και απείχαν από την ψηφοφορία 521.011 (0,292%) 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 178.146.470, ψήφισαν υπέρ 176.779.547 (99,233%) κατά 53.754 (0,030%) και απείχαν από την ψηφοφορία 1.313.169 (0,737%).

 ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016. Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 178.146.470, ψήφισαν υπέρ 164.515.174 (92,348%) κατά 13.006.531(7,301%) και απείχαν από την ψηφοφορία 624.765 (0,351%).

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 178.146.470 , ψήφισαν 79.895.088 (44,848%) υπέρ της εκλογής της BDO έναντι 79.165.173 (44,438%) υπέρ της εκλογής της Baker Tilly Greece
Επομένως, η BDO εκλέχθηκε ελεγκτής για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων. Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 178.146.470, ψήφισαν υπέρ 177.533.735 (99,656%) κατά 91.724 (0,051%) και απείχαν από την ψηφοφορία 521.011 (0,292%). Η θετική ψήφος του Ελληνικού Δημοσίου συνοδεύτηκε από τη δήλωση ότι η παραπάνω έγκριση χορηγείται για όσο χρόνο η ΔΕΗ παραμένει πλειοψηφούν μέτοχος του ΑΔΜΗΕ  

 ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του  Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 178.146.470, ψήφισαν υπέρ 176.721.015 (99,200%) κατά 800.690 (0,449%) και απείχαν από την ψηφοφορία 624.765 (0,351%).

 ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Λήψη απόφασης για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 143 Ν. 4389/27.5.2016 (ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) και ειδικότερα της περ. β. της παρ. 1 αυτού, που αφορούν σε:

α)  την πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να περιέλθουν στην εταιρεία που συστήνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145,

β) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σε στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 144, και

γ) τη σύσταση Εταιρείας Συμμετοχών της ΔΕΗ Α.Ε., με μοναδικό μέτοχο αρχικώς τη ΔΕΗ Α.Ε., την έγκριση του καταστατικού αυτής, καθώς και τη μεταβίβαση σε αυτήν, υπό μορφή εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Επί του σχεδίου απόφασης που τέθηκε προς έγκριση και είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατόπιν πρότασης προς την Γενική Συνέλευση του Εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου εγκρίθηκαν και τα ακόλουθα:

1.    Στην περίπτωση  (α), όσον αφορά στο ποσοστό μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που θα μεταβιβάσει η ΔΕΗ στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, αυτό να είναι 25%.

2.    Στην περίπτωση (β), όσον αφορά στο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που θα μεταβιβάσει και θα πουλήσει η ΔΕΗ στο Στρατηγικό Επενδυτή, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, αυτό να είναι 24%.

3.    Στο τέλος της περίπτωσης  (γ) να προστεθεί το κατωτέρω εδάφιο:

«Επιπρόσθετα να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ όπως αποφασίσει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας Συμμετοχών, καθώς και να ορίσει τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής» η οποία απόφαση θα επικυρωθεί σε μεταγενέστερη ΓΣ

Επομένως σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 178.146.470, με 170.498.831 (95,707%) ψήφους υπέρ, με 2.950.598 (1,656%) ψήφους κατά, και με  4.697.041 (2,637%) αποχή, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε την έναρξη της υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν. 4389/27.5.2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016), όπως τροποποιήθηκε  με το Νόμο 4393/2016 (ΦΕΚ Α’ 106/06.06.2016) και ισχύει, (εφεξής ο Νόμος), με συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, ως και λοιπών εφαρμοστέων σχετικών διατάξεων. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση: 

α) Αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας για την πώληση και μεταβίβαση ποσοστού 25%  μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς την «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ)», η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 145 του Νόμου με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.  Το τίμημα ανά μετοχή θα ισούται με αυτό που θα καταβάλει ο προτιμητέος Στρατηγικός Επενδυτής ως υπό (β) κατωτέρω.

β) Αποφάσισε την εκκίνηση της διαδικασίας διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη του προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή, προς τον οποίο θα πωληθεί και θα μεταβιβασθεί ποσοστό 24% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.  Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις.

Κατά την Α’ Φάση η ΔΕΗ απευθύνει διεθνή δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Νόμο και την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία όπως και τις διαδικασίες της ΔΕΗ. Η Πρόσκληση θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα νομικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως ενδεικτικά περιγράφονται στο συνημμένο σχέδιο «Κριτήρια Επιλεξιμότητας».

Κατά τη Β’ Φάση του διαγωνισμού, οι επιλεχθέντες υποψήφιοι Στρατηγικοί Επενδυτές θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Πριν την ανάδειξη του Στρατηγικού Επενδυτή, η ΔΕΗ θα έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο, περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος και περί της αντικειμενικότητας και διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας (fairness opinion), προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο Στρατηγικό Επενδυτή.      

Η κατάρτιση της ως άνω διεθνούς δημόσιας Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί από τη ΔΕΗ εντός του Ιουλίου 2016, ενώ η τελική πώληση και μεταβίβαση θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ στο τέλος της διαδικασίας. Ο διαγωνισμός θα τελεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου.

γ) Αποφάσισε τη σύσταση, από τη ΔΕΗ Α.Ε., ανώνυμης εταιρίας συμμετοχών («Εταιρία Συμμετοχών»), με μοναδικό ιδρυτικό μέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε., και ενέκρινε  το Καταστατικό αυτής όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Επιπρόσθετα, αποφάσισε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ όπως αποφασίσει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας Συμμετοχών, καθώς και να ορίσει τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής» η οποία απόφαση θα επικυρωθεί σε μεταγενέστερη ΓΣ

δ) Η τελική έγκριση για την ολοκλήρωση των ανωτέρω προβλεπόμενων συναλλαγών και όσων περαιτέρω προβλέπονται στο Νόμο θα χορηγηθεί από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος για επόμενη Γενική Συνέλευση. Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 178.146.470, ψήφισαν υπέρ 158.865.152 (89,177%) κατά 14.444.320 (8,108%) και απείχαν από την ψηφοφορία 4.836.998 (2,715%).

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Εκλογή πέντε (5) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του. Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 178.146.470, ψήφισαν υπέρ 158.935.012 (89,216%) κατά 14.374.072 (8,069%) και απείχαν από την ψηφοφορία 4.837.386 (2,715%). Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας εξελέγησαν οι κ.κ., Γεώργιος Ανδριώτης, Κυριάκος Μάγγος, Χρήστος Παπαγεωργίου, Λάζαρος Σταθάκης και Βασίλειος Χατζηαθανασίου, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 11.7.2016 έως τις 10.7.2019 και εξ αυτών, οι κύριοι, Γεώργιος Ανδριώτης, Χρήστος Παπαγεωργίου και Βασίλειος Χατζηαθανασίου με την ιδιότητα του «Ανεξάρτητου Μέλους», οι οποίοι πληρούν κατά δήλωση του προτείνοντος μετόχου τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, που πρέπει να ικανοποιεί κάθε Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4, παράγρ. 1, του Ν. 3016/2002, ως ισχύει.

 
 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form