Επενδυτικές Σχέσεις - 07.06.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (η), υποπερίπτωση (δδ) του Ν.3556/2007 "Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, ότι κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form