Επενδυτικές Σχέσεις - 15.07.2015

Καταβολή μερίσματος χρήσης 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η εξ αναβολής από τις 29 Ιουνίου 2015 13η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., της 13ης Ιουλίου 2015 , το μέρισμα για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 0,05 ευρώ/μετοχή, χωρίς καμία άλλη φορολογική επιβάρυνση τόσο της Εταιρείας όσο και των Μετόχων της.
Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στην 21η Ιουλίου 2015 (record date).
Από την 20η Ιουλίου 2015 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσεως 2014.
Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 27 Ιουλίου 2015 από την πληρώτρια ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί εξαίρεση από τον χειριστή ή από την Ε.Χ.Α.Ε ή οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, η καταβολή θα γίνει μέσω των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., αυτοπροσώπως στο Μέτοχο, με την προσκόμιση του Δελτίου της Αστυνομικής του Ταυτότητας, καθώς και της εκτύπωσης των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-5230951) ή στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. /Αθήνα (τηλ. 210-9477912, 210-9477716, 210-9477872).


Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form