Επενδυτικές Σχέσεις - 14.07.2015

Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015, η εξ’ αναβολής 13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 28 Μαΐου 2015, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο:
https://www.dei.gr/Documents2/Γενικές%20Συνελεύσεις%202015/OGM29062015/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ%20ΓΣ290615.pdf
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 186 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 178.006.450 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι απαρτία 76,73%.
Τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων :
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1.1.2014 έως 31.12.2014) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 178.006.450, ψήφισαν 177.307.986 υπέρ (99,61%) 698.464 αποχή (0,39%).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 178.006.450, ψήφισαν 178.006.450 υπέρ ( 100%).

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 178.006.450, ψήφισαν 177.054.946 υπέρ (99,47%) 219.076 κατά (0,12%) 732.428 αποχή (0,41%).

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 178.006.450, ψήφισαν 178.006.450 υπέρ (100%).

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 29 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 178.006.450, ψήφισαν 126.993.526 υπέρ (71,34%) 9.398.084 κατά (5,28%) 41.614.840 αποχή (23,38%).


ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της Εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 178.006.450, ψήφισαν 175.118.362 υπέρ ( 98,38%) 2.888.088 κατά (1,62%).

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 178.006.450, ψήφισαν υπέρ 176.810.084 (99,33%), 1.196.366 κατά (0,67%).

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και Ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 178.006.450, ψήφισαν 178.006.450 υπέρ ( 100%).

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form