Επενδυτικές Σχέσεις - 03.04.2015

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 13.3.2015 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.dei.gr)
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 290 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 182.971.096 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 78,87%.
Για το Πρώτο θέμα «Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου», το Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλε κατά το άρθρο 39, παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει και άρθρο 28 του ισχύοντος Καταστατικού, αίτημα αναβολής συζήτησής του για την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015, ώστε να προηγηθεί η Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις ΔΕΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 49α του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να εκφράσει γνώμη επί της πρότασης του εποπτεύοντος Υπουργού.
Κατόπιν τούτου αναβλήθηκε η συζήτηση επί του πρώτου θέματος για την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00, στην έδρα της Εταιρίας, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος.
Το Δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ως ακολούθως :
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου».
Μετά την παραίτηση των κ.κ. Δόλογλου και Αικατερινάρη στις 12.3.2015 με ημερομηνία έναρξης ισχύος τους την 3.4.2015 και των κ.κ. Βασιλογεώργη, Βερνίκου και Παπασωτηρίου σήμερα 3.4.2015, ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή νέων Μελών Δ.Σ.
Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 177.670.084 μετοχές-ψήφους.
Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.297.131 μετοχές – ψήφους απείχαν από την ψηφοφορία.
Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.905.763 μετοχές- ψήφους, ψήφισαν «Λευκό».
Εκλέχθηκαν οι κάτωθι, με αλφαβητική σειρά, ως νέα μέλη Δ.Σ.
1. Ανδριώτης Γεώργιος
2. Γούτσος Σταύρος
3. Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ
4. Παπαγεωργίου Χρήστος
5. Πραμμαντιώτης Παναγιώτης
με θητεία έως την 29.6.2016

Αθήνα, 3 Απριλίου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form