Επενδυτικές Σχέσεις - 19.09.2014

Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης με την ΕΤΕπ

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2014, υπογράφηκαν οι παρακάτω δανειακές Συμβάσεις:

1. Η δεύτερη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης ύψους €180 εκατ., με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο μιας συνολικής εγκεκριμένης από την Τράπεζα γραμμής χρηματοδότησης, ύψους € 415 εκατ. Η πρώτη δανειακή σύμβαση ύψους € 235 εκατ. είχε υπογραφεί τον Μάρτιο του 2014.
Η γραμμή χρηματοδότησης των € 415 εκατ. αφορά επενδύσεις για την περίοδο 2013-2015 για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας.

2. Δύο δανειακές συμβάσεις μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι οποίες αφορούν χρηματοδότηση μίας ομάδας Έργων με την γενική επωνυμία «Transmission I» ύψους €70 εκατ. και του έργου «Διασύνδεση των Κυκλάδων Φάση Α’» ύψους €65 εκατ., τα οποία αποτελούν υποσύνολα της συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης των € 140 εκατ. και € 130 εκατ. αντίστοιχα, με χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής των δανείων και για τις δύο συμβάσεις τα 20 έτη.

Ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον. 


Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form