Επενδυτικές Σχέσεις - 28.02.2014

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, συνεχίστηκε κατόπιν αναβολής από 31.01.2014 της συζήτησης του πρώτου θέματος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της Εταιρίας. Η ΕΓΣ είχε συγκληθεί σύμφωνα με την Πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 07.01.2014, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.dei.gr ).
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 277 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 175.980.811 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 75,85%.
Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος:« Τιμολόγηση της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» από 1.1.2014 - Υποβολή προς έγκριση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου», το Ελληνικό Δημόσιο προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
“Εγκρίνουμε τις έως τώρα ενέργειες της Διοίκησης της Εταιρίας όσον αφορά τις σχέσεις της Εταιρίας με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε..
Επιπρόσθετα, το Ελληνικό Δημόσιο δεδομένου ότι, όπως δηλώθηκε και στην Γενική Συνέλευση της 31.1.2014, οφείλει, αφενός να διασφαλίζει ως μέτοχος της ΔΕΗ τα μακροχρόνια συμφέροντα της επιχείρησης, και αφετέρου ως διαμορφωτής της ενεργειακής και βιομηχανικής πολιτικής τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της αγοράς, δηλώνει τα εξής:

1. Λαμβάνοντας υπόψη:
-Τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής οικονομίας
-Το γεγονός ότι η οικονομία, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, έχει τη δυνατότητα ανάσχεσης της ύφεσης και σταδιακής επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης
-Το γεγονός ότι όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας λόγω των μέχρι σήμερα επιπτώσεων της κρίσης
-Το γεγονός ότι οι βιομηχανίες, ιδίως οι ενεργοβόρες, αποτελούν κρίσιμο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας
-Το γεγονός ότι για να πετύχει η προσπάθεια σταθεροποίησης, ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η διασφάλιση και ενίσχυση των θέσεων εργασίας. Διαφορετικά, θα διακυβευτεί η προσπάθεια εξόδου από την κρίση, με αρνητικές επιπτώσεις για το σύνολο της οικονομίας αλλά και για την ίδια τη ΔΕΗ που θα πληγεί από την περαιτέρω παράταση της ύφεσης, τη μειωμένη ζήτηση, την έλλειψη ρευστότητας και τις αυξημένες επισφάλειες.

2. Για τους ως άνω λόγους:
Α. Λαμβάνοντας υπόψη τον απολύτως έκτακτο χαρακτήρα των συνθηκών, προτείνουμε στη ΓΣ και εγκρίνουμε για τις επιχειρήσεις Υψηλής Τάσης την παροχή έκτακτης έκπτωσης ύψους 10%, στα εγκεκριμένα τιμολόγια της ΔΕΗ για την κατηγορία αυτή πελατών, για 1+1 χρόνο, από 1.1.2014.
Β. Ιδιαίτερα για όλες τις επιχειρήσεις της Υψηλής Τάσης με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000 GWH να ισχύσει έκπτωση όγκου 10%, επιπλέον της ανωτέρω έκπτωσης.
Γ. Ως κίνητρο για αύξηση της κατανάλωσης στη ζώνη ελαχίστου (νύχτα και Σαββατοκύριακα), να χορηγηθεί πρόσθετη έκπτωση 25% επί του τιμολογίου Α4 σε όλες τις επιχειρήσεις της Υψηλής Τάσης, εκτός αυτών με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000 GWH, και για τις ώρες λειτουργίας τους στην παραπάνω ζώνη».
Κατόπιν των παραπάνω, σε σύνολο ψήφων 175.980.811, υπέρ της πρότασης του Δ.Σ. για την «Τιμολόγηση της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. από 1.1.2014 - Υποβολή προς έγκριση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου», ψήφισαν 175.928.252 (99,97%) και αποχή 52.559 (0,03%) και επί των πρόσθετων προτάσεων του Ελληνικού Δημοσίου, υπέρ ψήφισαν 118.609.906 (67,40%), κατά 6.717.389 (3,82%) και αποχή 50.653.516 (28,78%).Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form