Επενδυτικές Σχέσεις - 03.02.2014

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 07.01.2014, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.dei.gr)

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 280 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 176.556.558 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 76.10%.
Τα θέματα 2 και 3 της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ως ακολούθως:

Θέμα Δεύτερο: «Επικύρωση της Ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου».
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 176.556.558, ψήφισαν υπέρ 176.503.799 (99,9701 %), κατά 259 (0,0001%) και αποχή 52.500 (0,0298%).

Θέμα Τρίτο: «Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου».
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων176.556.558, ψήφισαν υπέρ 176.556.299 (99,999%) και κατά 259 ( 0,0001 %). 

Για το Πρώτο θέμα, « Τιμολόγηση της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» από 1.1.2014 - Υποβολή προς έγκριση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου» το Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλε το κατά το άρθρο 39, παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920 ακόλουθο αίτημα αναβολής συζήτησής του : «Δεδομένου ότι το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να διασφαλίζει , α) ως μέτοχος της ΔΕΗ, τα μακροχρόνια συμφέροντα της εταιρίας, β) ως διαμορφωτής της ενεργειακής και βιομηχανικής πολιτικής, τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της αγοράς και με βάση αυτές τις προτεραιότητες και τους ρόλους, αιτούμαι την αναβολή λήψης απόφασης επί του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για διαβούλευση από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για τη διευθέτηση τεχνικών ζητημάτων που άπτονται της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας».

Κατόπιν τούτου αναβλήθηκε η συζήτηση επί του πρώτου θέματος για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 πμ., στην έδρα της Εταιρίας, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος. 
 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form