Επενδυτικές Σχέσεις - 30.04.2014

Τιμολόγηση Έκδοσης Ομολογιών (“Senior Notes”) €700.000.000

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005 και τις εφαρμοστικές υπ’ αριθ. 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΔΕΗ Α.Ε. της 24ης Απριλίου 2014, ότι η θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc (ο «Εκδότης»), προέβη επιτυχώς στην τιμολόγηση προσφοράς Ομολογιών (“Senior Notes”) ύψους €700.000.000, αυξημένη σε μέγεθος κατά € 200 εκατ. σε σχέση με την συναλλαγή που ανακοινώθηκε αρχικά την 24η Απριλίου 2014. Η προσφορά αποτελείται από συνδυασμό Ομολογιών (“Senior Notes”) €200.000.000 λήξεως την 1η Μαΐου 2017 και Ομολογιών (“Senior Notes”) €500.000.000 λήξεως την 1η Μαΐου 2019 (από κοινού οι «Ομολογίες») με σταθερό επιτόκιο 4,75% και 5,50% ετησίως, αντίστοιχα, και σε τιμή έκδοσης στο 100% και για τις δύο ως άνω σειρές Ομολογιών. Το αρχικό ποσό των Ομολογιών υπερκαλύφθηκε. Η αξιολόγηση των Ομολογιών είναι σύμφωνη με την εταιρική αξιολόγηση της ΔΕΗ Α.Ε.: Β από τον οίκο Standard & Poor’s. Οι Ομολογίες θα τελούν υπό την πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση της ΔΕΗ Α.Ε.

Οι Ομολογίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (“Global Exchange Market”) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων, για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών και γενικών εταιρικών δαπανών και για την πληρωμή των αμοιβών και των εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά και την πώληση των Ομολογιών.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Σημαντική Ανακοίνωση Κανονιστικού Περιεχομένου


Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή πρόσκληση για προσφορά προς αγορά Ομολογιών, ούτε θα πραγματοποιηθεί καμία πώληση των Ομολογιών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία τέτοιου είδους προσφορά, πρόσκληση ή πώληση δεν επιτρέπεται. Οι Ομολογίες δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933 των ΗΠΑ (U.S. Securities Act του 1933), όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να υπάρξει καταχώρηση στο πλαίσιο του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή περίπτωση εφαρμογής εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Οι Ομολογίες προσφέρονται μόνο σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου Περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S στα πλαίσια του Νόμου Περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται μόνο, και απευθύνεται σε (i) πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) πρόσωπα ευρισκόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο άρθρο 19 (5) του Νόμου των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000 (“Financial Services and Markets Act 2000”) (Χρηματοοικονομική Προώθηση) (Financial Promotion) Διαταγή 2005 (η «Διαταγή Χρηματοοικονομικής Προώθησης» - “Financial Promotion Order”), (iii) τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 43 της Διαταγής Χρηματοοικονομικής Προώθησης ή (iv) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί με άλλο τρόπο να διενεργηθεί νομίμως στο πλαίσιο της Διαταγής Χρηματοοικονομικής Προώθησης (όλα τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται από κοινού ως «σχετιζόμενα πρόσωπα»). Οι επενδύσεις με τις οποίες σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμες μόνο, και κάθε πρόσκληση, πρόταση ή συμφωνία προς εγγραφή, αγορά ή άλλως απόκτηση των επενδύσεων αυτών θα είναι διαθέσιμη μόνο σε, ή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από, σχετιζόμενα πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο που δεν είναι σχετιζόμενο πρόσωπο δεν θα πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή στο περιεχόμενό του. Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε σχετιζόμενα πρόσωπα και δεν θα πρέπει να ενεργούν βάσει αυτής ή να βασίζονται σε αυτήν πρόσωπα που δεν αποτελούν σχετιζόμενα πρόσωπα.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί δημόσια προσφορά των Ομολογιών σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ»), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και οποιαδήποτε προσφορά των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί σε κάθε κράτος-μέλος του ΕΟΧ, το οποίο έχει ενσωματώσει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (2003/71/ΕΚ) (καθένα, το «Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος»), βάσει σχετικής εξαίρεσης της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως έχει ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος, από την υποχρέωση έκδοσης ενημερωτικού δελτίου για την προσφορά των Ομολογιών ή/και για εξασφάλιση οποιουδήποτε είδους έγκρισης ή συναίνεσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Επομένως, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί, εντός του ΕΟΧ, σε οποιαδήποτε προσφορά των Ομολογιών, θα πρέπει να ενεργήσει υπό συνθήκες όπου δεν θα υφίσταται υποχρέωση για τον Εκδότη ή οποιονδήποτε εκ των αρχικών αγοραστών να εκδώσουν ενημερωτικό δελτίο ή/και να λάβουν οποιουδήποτε είδους έγκριση ή συναίνεση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την εν λόγω προσφορά. Ούτε ο Εκδότης ούτε οι αρχικοί αγοραστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς Ομολογιών υπό συνθήκες όπου προκύπτει υποχρέωση για τον Εκδότη ή οποιονδήποτε εκ των αρχικών αγοραστών να εκδώσουν ενημερωτικό δελτίο ή να εκδώσουν συμπλήρωμα αυτού ή/και να εξασφαλίσουν οποιουδήποτε είδους έγκριση ή συναίνεση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την προσφορά αυτή. Η έκφραση «Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου» σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ (και τις τροποποιήσεις αυτής, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας του 2010 τροποποιητική της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, στον βαθμό που έχει ενσωματωθεί σε κάθε Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος), και συμπεριλαμβάνει κάθε σχετικό εφαρμοστικό μέτρο σε κάθε Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος και η έκφραση «Τροποποιητική Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου του 2010» σημαίνει την Οδηγία 2010/73/ΕΕ.Αναφορικά με την προσφορά των Ομολογιών στην Ελληνική Δημοκρατία, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία δημόσια προσφορά, όπως ορίζεται στο Ν. 3401/2005, στο αρ. 10 του Ν. 876/1979 ή/και στο άρθρο 8α του Κ.Ν. 2190/1920 (όλοι οι ως άνω, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), και, συνακόλουθα καμία προσφορά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετιζόμενο με τις Ομολογίες δεν έχει ή πρόκειται να εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ΔΕΗ Α.Ε., ούτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα προσβάσιμη μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ Α.Ε. ενσωματώνεται σε, ή αποτελεί μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση, θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να τηρούν τους ως άνω περιορισμούς. Κάθε παράλειψη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form