Επενδυτικές Σχέσεις - 03.06.2014

Μελέτη Booz για κόστος εξόρυξης λιγνίτη

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Booz & Co διενήργησε για λογαριασμό της ΔΕΗ έρευνα σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε 8 χώρες (Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης).

Από τη συγκριτική ανάλυση των στοιχείων του 2012 προκύπτει ότι το κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε ευρώ ανά τόνο) στην Ελλάδα από τη ΔΕΗ είναι το δεύτερο χαμηλότερο στο σύνολο των 8 χωρών που συμπεριέλαβε η μελέτη. Συγκεκριμένα, είναι χαμηλότερο απ’ ότι σε 6 από τις άλλες 7 χώρες της μελέτης: Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία. Μόνο η Βουλγαρία παρουσιάζει χαμηλότερο κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε ευρώ ανά τόνο).

Ωστόσο, το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του Ελληνικού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.

·    Η θερμογόνος δύναμη του Ελληνικού λιγνίτη το 2012 ανήλθε σε 1.200 kcal/kg, ενώ στις άλλες χώρες κυμάνθηκε μεσοσταθμικά από 1.605 kcal/kg (Βουλγαρία) έως 2.915 kcal/kg (Τσεχία).

·   Το τελικό πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το 2012 στην Ελλάδα ανήλθε σε 59,93 €/MWh, έναντι εύρους 31,57 €/MWh (Βουλγαρία) έως 54,19 €/MWh (Ρουμανία) στις υπόλοιπες χώρες της μελέτης.

Τέλος η μελέτη προβαίνει σε προσομοίωση από την οποία προκύπτει ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο αν ο λιγνίτης είχε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιγνίτη των άλλων χωρών.

Για παράδειγμα, αν ο λιγνίτης της Ελλάδας είχε τη θερμογόνο δύναμη του λιγνίτη της Γερμανίας, ήτοι 2.195 kcal/kg αντί για 1.200 kcal/kg, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη θα ήταν κατά περίπου 10 €/MWh χαμηλότερο και θα ανερχόταν σε περίπου 49,8 €/MWh, έναντι 53,6 €/MWh στη Γερμανία για το 2012.

Κυρίαρχο συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα γίνεται ιδιαίτερα αποδοτικά με βάση τα συγκριτικά στοιχεία των άλλων χωρών, αν και το κόστος επιβαρύνεται αναπόφευκτα από το χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του εγχώριου λιγνίτη.

Η ΔΕΗ παρακολουθεί συνεχώς το κόστος της, προβαίνοντας συστηματικά σε συγκρίσεις με τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, και συνεχίζει την προσπάθεια βελτίωσης της αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους εκμετάλλευσης με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος στους καταναλωτές.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form