Επενδυτικές Σχέσεις - 24.04.2014

Ενημέρωση για το 1ο Τρίμηνο του 2014

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σε συνέχεια τη πρόσφατης ανακοίνωσης αναφορικά με τη διαδικασία προσφοράς ομολογιών και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005 και τις εφαρμοστικές υπ’ αριθ. 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι βάσει προκαταρκτικών εσωτερικών εκτιμήσεων της διοίκησης για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, αναμένει τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, να είναι ελαφρώς μειωμένα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η ως άνω αναμενόμενη μείωση οφείλεται πρωτίστως στη χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως ως αποτέλεσμα των ήπιων χειμερινών συνθηκών, καθώς και στην πρόσφατη μείωση των τιμολογίων για Πελάτες Υψηλής Τάσης. Η ΔΕΗ Α.Ε. αναμένει ότι τα προ προβλέψεων Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) θα μειωθούν σε ανάλογο ποσοστό συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η ΔΕΗ Α.Ε. αναμένει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου.

Οι ως άνω πληροφορίες βασίζονται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις και δεν προορίζονται να υπέχουν θέση περιληπτικής ανακοίνωσης των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ Α.Ε. για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. βασίζονται σε σειρά υποθέσεων και παραδοχών που εμπεριέχουν εγγενή αβεβαιότητα και υπόκεινται σε τροποποιήσεις.Αθήνα, 24 Απριλίου 2014


                                   Σημαντική Ανακοίνωση Κανονιστικού Περιεχομένου

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή πρόσκληση για προσφορά προς αγορά Ομολογιών, ούτε θα πραγματοποιηθεί καμία πώληση των Ομολογιών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία τέτοιου είδους προσφορά, πρόσκληση ή πώληση δεν επιτρέπεται. Οι Ομολογίες δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933 των ΗΠΑ (U.S. Securities Act του 1933), όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να υπάρξει καταχώρηση στο πλαίσιο του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή περίπτωση εφαρμογής εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Οι Ομολογίες προσφέρονται μόνο σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου Περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S στα πλαίσια του Νόμου Περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται μόνο, και απευθύνεται σε (i) πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) πρόσωπα ευρισκόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο άρθρο 19 (5) του Νόμου των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000 (“Financial Services and Markets Act 2000”) (Χρηματοοικονομική Προώθηση) (Financial Promotion) Διαταγή 2005 (η «Διαταγή Χρηματοοικονομικής Προώθησης» - “Financial Promotion Order”), (iii) τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 43 της Διαταγής Χρηματοοικονομικής Προώθησης ή (iv) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί με άλλο τρόπο να διενεργηθεί νομίμως στο πλαίσιο της Διαταγής Χρηματοοικονομικής Προώθησης (όλα τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται από κοινού ως «σχετιζόμενα πρόσωπα»). Οι επενδύσεις με τις οποίες σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμες μόνο, και κάθε πρόσκληση, πρόταση ή συμφωνία προς εγγραφή, αγορά ή άλλως απόκτηση των επενδύσεων αυτών θα είναι διαθέσιμη μόνο σε, ή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από, σχετιζόμενα πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο που δεν είναι σχετιζόμενο πρόσωπο δεν θα πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή στο περιεχόμενό του. Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε σχετιζόμενα πρόσωπα και δεν θα πρέπει να ενεργούν βάσει αυτής ή να βασίζονται σε αυτήν πρόσωπα που δεν αποτελούν σχετιζόμενα πρόσωπα.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί δημόσια προσφορά των Ομολογιών σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ»), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και οποιαδήποτε προσφορά των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί σε κάθε κράτος-μέλος του ΕΟΧ, το οποίο έχει ενσωματώσει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (2003/71/ΕΚ) (καθένα, το «Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος»), βάσει σχετικής εξαίρεσης της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως έχει ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος, από την υποχρέωση έκδοσης ενημερωτικού δελτίου για την προσφορά των Ομολογιών ή/και για εξασφάλιση οποιουδήποτε είδους έγκρισης ή συναίνεσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Επομένως, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί, εντός του ΕΟΧ, σε οποιαδήποτε προσφορά των Ομολογιών, θα πρέπει να ενεργήσει υπό συνθήκες όπου δεν θα υφίσταται υποχρέωση για τον Εκδότη ή οποιονδήποτε εκ των αρχικών αγοραστών να εκδώσουν ενημερωτικό δελτίο ή/και να λάβουν οποιουδήποτε είδους έγκριση ή συναίνεση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την εν λόγω προσφορά. Ούτε ο Εκδότης ούτε οι αρχικοί αγοραστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς Ομολογιών υπό συνθήκες όπου προκύπτει υποχρέωση για τον Εκδότη ή οποιονδήποτε εκ των αρχικών αγοραστών να εκδώσουν ενημερωτικό δελτίο ή να εκδώσουν συμπλήρωμα αυτού ή/και να εξασφαλίσουν οποιουδήποτε είδους έγκριση ή συναίνεση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την προσφορά αυτή. Η έκφραση «Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου» σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ (και τις τροποποιήσεις αυτής, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας του 2010 τροποποιητική της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, στον βαθμό που έχει ενσωματωθεί σε κάθε Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος), και συμπεριλαμβάνει κάθε σχετικό εφαρμοστικό μέτρο σε κάθε Σχετιζόμενο Κράτος-Μέλος και η έκφραση «Οδηγία του 2010 που τροποποίησε την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου» σημαίνει την Οδηγία 2010/73/ΕΕ.

Αναφορικά με την προσφορά των Ομολογιών στην Ελληνική Δημοκρατία, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία δημόσια προσφορά, όπως ορίζεται στο Ν. 3401/2005, στο αρ. 10 του Ν. 876/1979 ή/και στο άρθρο 8α του Κ.Ν. 2190/1920 (όλοι οι ως άνω, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), και, συνακόλουθα καμία προσφορά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετιζόμενο με τις Ομολογίες δεν έχει ή πρόκειται να εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ΔΕΗ Α.Ε., ούτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα προσβάσιμη μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ Α.Ε. ενσωματώνεται σε, ή αποτελεί μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση, θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να τηρούν τους ως άνω περιορισμούς. Κάθε παράλειψη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form