Επενδυτικές Σχέσεις - 24.06.2014

Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, η 12η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 29 Μαΐου 2014, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο:
http://www.dei.com.gr//Documents2/OGM200614/ΤΓΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ200614.pdf  

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 343 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 176.494.360 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι απαρτία 76,08%.

Τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης (1.1.2013 έως 31.12.2013) της ΔΕΗ Α.Ε., και των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης (1.1.2012 έως 31.12.2012), καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 176.494.360, ψήφισαν 176.229.950 υπέρ ( 99,850%) 46.647 κατά (0,026%) 217.763 αποχή (0,124%).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 176.494.360, ψήφισαν 176.449.860 υπέρ (99,975%) και 44.500 αποχή (0,025%).

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 176.494.360, ψήφισαν 176.059.401 υπέρ (99,754%) 81.117 κατά (0,046%) 353.842 αποχή (0,200%).

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 176.494.360, ψήφισαν 158.172.868 υπέρ (89,619%) 17.123.773 κατά (9,702%) 1.197.719 αποχή ( 0,679%).

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση της πολιτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 176.494.360, ψήφισαν 175.958.887 υπέρ (99,697%) 317.710 κατά (0,180%) 217.763 αποχή (0,123%).

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 176.494.360, ψήφισαν 176.127.268 υπέρ (99,792%) 322.592 κατά (0,183%) 44.500 αποχή (0,025%).

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Κατάργηση άρθρου (19) και τροποποίηση των άρθρων (3), (7), (9), (12), (20), (22), (31) και (35) του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και Κωδικοποίηση – Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο αυτού.
Συγκεκριμένα:
Για τα άρθρα (7), (12), (20), (22), (31) και (35), σε σύνολο ψήφων 176.494.360, ψήφισαν 176.132.150 υπέρ (99,795%) 317.710 κατά (0,180%) 44.500 αποχή (0,025%).
Για τα άρθρα (9) και (19), σε σύνολο ψήφων 176.494.360, ψήφισαν 169.414.761 υπέρ (95,989%) 317.710 κατά (0,180%) 6.761.889 αποχή (3,831%).
Για το άρθρο (3), σε σύνολο ψήφων 176.494.360, ψήφισαν 176.127.268 υπέρ (99,792%) 322.592 κατά (0,183%) 44.500 αποχή (0,025%).

Σημειώνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι η τροποποίηση του άρθρου (3) περί Σκοπού της Εταιρίας, δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, επομένως δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης πληροφοριακού σημειώματος.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της Εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 176.494.360, ψήφισαν 176.111.916 υπέρ (99,783%) 337.944 κατά (0,192%) 44.500 αποχή (0,025%).


Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form