Επενδυτικές Σχέσεις - 23.12.2014

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, χθες, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2014, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.dei.gr).
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 300 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 183.477.735 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 79,09%.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ως ακολούθως:
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Έγκριση της καταβολής του αναλογούντος φόρου, με συντελεστή 19%, επί των αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 104.885.971,08 Ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013».
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 183.477.735, ψήφισαν υπέρ 183.446.794 (99,983 %), κατά 4.941 (0,003%) και αποχή 26.000 (0,014%).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: « Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.2.2014 για την τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης».
Κατά τη συζήτηση του θέματος, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη στην ακόλουθη δήλωση: “Το Ελληνικό Δημόσιο, ως ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ζητηθεί από τη Διοίκηση της εταιρείας να παράσχει αναλυτικότερες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και στους πελάτες Υψηλής Τάσης στο προσεχές μέλλον, ιδίως εν όψει των ρυθμιστικών παρεμβάσεων που αφορούν στα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος, στη διακοψιμότητα και στην αντιστάθμιση κόστους του διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει τη μη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου ζητήματος και την εκ νέου σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μετά την χορήγηση των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων, προτείνει δε περαιτέρω τη διατήρηση προσωρινά σε ισχύ των αποφάσεων της Γ.Σ. της 28.2.2014 μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω νέας Γενικής Συνέλευσης. Ειδικά για τους πελάτες Υψηλής Τάσης που δεν έχουν αποδεχθεί την απόφαση της από 28.2.2014 ΓΣ, το Ελληνικό Δημόσιο προτείνει να εγκριθούν οι ενέργειες στις οποίες προέβη η Διοίκηση της εταιρείας, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον. Ειδικότερα, η Διοίκηση θα πρέπει να έχει δεσμευτεί ότι θα λάβει μέτρα έναντι των εταιρειών που δεν υπογράφουν για το 2014 σύμβαση.”
Για την παραπάνω πρόταση του Δημοσίου, σε σύνολο ψήφων 183.477.735, ψήφισαν υπέρ 178.581.436 (97,331%), κατά 3.015.350 (1,643%) και αποχή 1.880.949 (1,025%) ως προς το πρώτο σκέλος της και υπέρ 180.707.982 (98,490%), κατά 888.804 (0,484%), και αποχή 1.880.949 (1,025%) ως προς το δεύτερο σκέλος της.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: «Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος».
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 183.477.735, ψήφισαν υπέρ 183.451.735 (99,986 %) και αποχή 26.000 (0,014%).
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: «Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου».
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 183.477.735, ψήφισαν υπέρ 183.393.576 (99,954 %), κατά 58.100 (0,032%) και αποχή 26.059 (0,014%).

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form