Επενδυτικές Σχέσεις - 18.04.2013

Μείωση του περιθωρίου βελτίωσης της αποδοτικότητας της ΔΕΗ A.E. από €557 εκατομμύρια το 2006 σε €124 εκατομμύρια το 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το 2006 ανατέθηκε στην εταιρεία Booz & Co η μελέτη βελτίωσης της αποδοτικότητας της ΔΕΗ στην οποία διερευνήθηκαν τα δυνητικά περιθώρια εξοικονόμησης της Εταιρείας, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της (Προσωπικό, Παραγωγή, Ορυχεία, Εμπορία, Διανομή, Μεταφορά). Η μελέτη αυτή είχε ως βάση τη σύγκριση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες (και όχι τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τότε μελέτης, το περιθώριο βελτίωσης της απόδοσης του Ομίλου ΔΕΗ σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές ήταν συνολικά € 744 εκ το 2006.

                               Βασικά στοιχεία επικαιροποιημένης μελέτης 2012 

                                        
                                                  Μεταβολή στο περιθώριο Βελτίωσης


Ορυχεία                                      μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 274 εκ

Παραγωγή                                   μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 139 εκ.

Διοικητικές Λειτουργίες                 μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 33 εκ.

Εμπορία                                       αύξηση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 13 εκ

Μισθοδοσία                                  μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 27%,
                                                   σε σχέση με το 2006, και 43% σε σχέση με το 2009

Η ΔΕΗ ζήτησε πρόσφατα από την ίδια εταιρεία να προβεί στην επικαιροποίηση της εν λόγω μελέτης, με δεδομένα και στοιχεία του έτους 2012, με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία για λόγους συγκρισιμότητας. Η επικαιροποίηση αυτή κατέληξε στα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα :

• Από το συνολικό περιθώριο βελτίωσης του Ομίλου ΔΕΗ για το 2006, ύψους € 744 εκ., αν εξαιρεθούν οι δραστηριότητες Διανομής και Μεταφοράς, που σήμερα έχουν πια αποσχισθεί και αποτελούν ανεξάρτητες θυγατρικές εταιρείες μονοπωλιακού χαρακτήρα, το περιθώριο βελτίωσης που αντιστοιχεί στη σημερινή Μητρική ΔΕΗ (ανταγωνιστικές δραστηριότητες) ανερχόταν τότε σε € 557 εκ.

• Σήμερα, σε σχέση με τα € 557 εκ. του 2006, το περιθώριο βελτίωσης της ΔΕΗ Α.Ε. έχει μειωθεί στα € 124 εκ., συγκρινόμενο με τις βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκών εταιρειών με παρεμφερή δραστηριότητα. (Διάγραμμα 1).

• Στη μείωση του ελλείμματος συνέβαλαν εξωτερικές και διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και βελτιώσεις στην απόδοση της Εταιρείας:
- Στα Ορυχεία είχαμε μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 274 εκ., με το λιγνίτη να είναι πλέον εξαιρετικά ανταγωνιστικός του λιθάνθρακα, που επιλέχθηκε ως καύσιμο σύγκρισης στην αρχική μελέτη.
- Στην Παραγωγή αφενός επετεύχθη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, αφ’ ετέρου μειώθηκαν οι απώλειες εσόδων από μειωμένη διαθεσιμότητα των σταθμών παραγωγής. Συνολικά για την Παραγωγή το περιθώριο βελτίωσης μειώθηκε κατά € 139 εκ. σε σύγκριση με το 2006.
- Στην Εμπορία είχαμε μικρή αύξηση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 13 εκ. Η βασικότερη αιτία αυτής της αύξησης είναι οι μη ελεγχόμενες από την εταιρεία μεγάλες αυξήσεις των ταχυδρομικών τελών για αποστολή των λογαριασμών ρεύματος.
- Τέλος, στις Διοικητικές Λειτουργίες, είχαμε επίσης σημαντική μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 33 εκ., λόγω της μείωσης του προσωπικού και της μισθοδοσίας.

• Συνολικά σημειώθηκε μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 27%, σε σχέση με το 2006, και 43% σε σχέση με το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του προσωπικού και του μέσου μισθολογικού κόστους. (Διάγραμμα 2)

Η καταγραφείσα βελτίωση είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει επιτευχθεί σε ένα εξαιρετικά δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον. Εν τούτοις η Εταιρεία συνεχίζει να είναι προσηλωμένη στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας της, έχοντας ως προτεραιότητες την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διαχείριση των εισπράξεων στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την προσαρμογή της στρατηγικής της για ρυθμιστικά θέματα στο υπό διαμόρφωση νέο περιβάλλον της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτευχθείσα μεγάλη βελτίωση της εσωτερικής παραγωγικότητας, όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας δεν μπορεί πια να στηριχθεί μόνο σε εσωτερικές δράσεις περαιτέρω βελτιστοποίησης της λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά προϋποθέτει και τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού Ρυθμιστικού Πλαισίου που διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό με άμεση άρση των στρεβλώσεων που επιβαρύνουν χωρίς λόγο τον καταναλωτή και την οικονομία. Προϋποθέτει επίσης τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και της ρευστότητας, καθώς και τη δυνατότητα της Εταιρείας να διατηρήσει και να προσελκύσει έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, σύμφωνα με τις εταιρικές πρακτικές αντίστοιχων Ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και αποτελούν εισηγμένες εταιρείες.

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα, τους Έλληνες καταναλωτές και την Ελληνική βιομηχανία, η ΔΕΗ κάνει τα απαραίτητα βήματα για να βελτιώσει τη λειτουργία της, συνεχίζει να επενδύει στη χώρα, και παραμένει η μόνη εταιρεία που αναλαμβάνει το ρίσκο τόσο της χονδρεμπορικής, όσο και της λιανικής αγοράς, παρέχοντας επιπροσθέτως και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στην Ελληνική κοινωνία με την ηλεκτροδότηση των νησιών.


Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form