Επενδυτικές Σχέσεις - 01.07.2013

Καταβολή μερίσματος χρήσης 2012

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η 11η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2013, το μέρισμα για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 0,025 ευρώ/μετοχή.

Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, μετά την παρακράτηση του φόρου 25% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 όπως ισχύει σήμερα), ανέρχεται σε 0,01875 ευρώ/μετοχή.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 24 Ιουλίου 2013 (record date).

Από την 22η Ιουλίου 2013 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσεως 2012.

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 30 Ιουλίου 2013 από την πληρώτρια Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί εξαίρεση από τον χειριστή ή από την Ε.Χ.Α.Ε ή οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, η καταβολή θα γίνει μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αυτοπροσώπως στο Μέτοχο, με την προσκόμιση του Δελτίου της Αστυνομικής του Ταυτότητας, καθώς και της εκτύπωσης των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος Αΰλων Τίτλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-5230951) ή στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αθήνα (τηλ. 210-3288747).


Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form