Επενδυτικές Σχέσεις - 11.07.2013

Επιβολή προστίμου από ΡΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθ. 307/2013 Απόφαση της ΡΑΕ της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ λόγω μη συμμόρφωσής της, σύμφωνα με το κείμενο της ίδιας Απόφασης, με προηγούμενη Απόφαση της ΡΑΕ (895/2012) και εν γένει μη συμμόρφωση της ΔΕΗ ως προς την υποβολή εναλλακτικών τιμολογίων εκ μέρους της προς τους πελάτες της Μέσης Τάσης. Η Απόφαση αυτή (895/2012) προέβλεπε, μεταξύ άλλων, υποχρέωση της ΔΕΗ προς υποβολή ικανού αριθμού τιμολογίων εκ μέρους της ΔΕΗ προς τους πελάτες της Μέσης Τάσης ανάλογα με το προφίλ της ζήτησης και τα χαρακτηριστικά φορτίου των υπόψη πελατών.

Η ΔΕΗ πρόκειται να προβεί στην άσκηση όλων των νομίμων ενδίκων βοηθημάτων για την ακύρωση και αναστολή εκτέλεσης της πιο πάνω υπ. αριθ. 307/2013 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως προβλέπεται από το Ν.4001/2011


Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form