Επενδυτικές Σχέσεις - 13.02.2013

Έγκριση Προϋπολογισμού 2013 από το Δ.Σ.

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Ομίλου για το 2013. Οι παραδοχές του προϋπολογισμού για την τιμή του πετρελαίου Brent και την ισοτιμία €/$ είναι $110/bbl και 1,25 αντίστοιχα, ενώ τα βασικά οικονομικά μεγέθη προβλέπεται να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας : € 6,1 δισ.
Συνολικά Έσοδα : € 6,4 δισ.
Περιθώριο EBITDA : 16,5% - 17%

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, καθώς και από μεταβολές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στο νομοθετικό, ρυθμιστικό και δημοσιονομικό πλαίσιο και από την εξέλιξη των επισφαλειών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από τα μεγέθη του προϋπολογισμού.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form