Επενδυτικές Σχέσεις - 30.10.2013

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κατά Ευρώ 13.625.000 με έκδοση 13.625.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ και τιμή διάθεσης τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20) εκάστη και το σχηματισμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 29.975.000.


Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form