Επενδυτικές Σχέσεις - 01.07.2013

Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων - πλην των μετόχων της μειοψηφίας - της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Αυτόκλητη (Καθολική) Γενική Συνέλευση του Μετόχου - πλην των μετόχων της μειοψηφίας- της Εταιρείας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, Μέτοχος της Πλειοψηφίας, ως κύριος του 51,12% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενο κατά τη Γενική Συνέλευση από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ. 2, περ. α) του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παρακάτω πέντε (5) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω λήξεως της θητείας ισαρίθμων μελών :

1. Δόλογλου Κων/νο
2. Αικατερινάρη Ουρανία
3. Βασιλογεώργη Χαρίλαο – Ανεξάρτητο -Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Βερνίκο Νικόλαο - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ζωντανό Κων/νο - Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των πέντε (5) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 29.6.2016.
Η συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει κατά την επόμενη συνεδρίασή του.


Αθήνα 1η Ιουλίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form