Επενδυτικές Σχέσεις - 01.07.2013

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Ιουνίου 2013, η 11η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 5 Ιουνίου 2013, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο σύνδεσμο
http://www.dei.com.gr/Default.aspx?id=67375&nt=18&lang=1 
 

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 174 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 173.588.923 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι απαρτία 74,82%.

Tα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης (1.1.2012 έως 31.12.2012) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 173.588.923, ψήφισαν 173.478.668 υπέρ (99,936%) 110.255 αποχή (0,064%).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 173.588.923, ψήφισαν 173.478.309 υπέρ (99,936%) 8.361 κατά (0,005%) 102.253 αποχή (0,059%).

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 173.588.923, ψήφισαν 173.439.016 υπέρ (99,914%) 149.907 αποχή (0,086%).

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013. Συγκεκριμένα: 

-  Όσον αφορά στην έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012, σε σύνολο ψήφων 173.588.923, ψήφισαν 173.403.019 υπέρ (99,893%) 102.312 κατά (0,059%) 83.592 αποχή (0,048%). 

-  Όσον αφορά στην προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 σε σύνολο ψήφων 173.588.923, ψήφισαν 173.395.017 υπέρ (99,888%) 102.312 κατά (0,059%) 91.594 αποχή (0,053%).

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013, σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 173.588.923, ψήφισαν 160.799.839 υπέρ (92,633%) 12.110.138 κατά (6,976%) 678.946 αποχή (0,391%).


Αθήνα, 1η Ιουλίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form