Επενδυτικές Σχέσεις - 20.04.2012

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων αναφορικά με τη ρευστότητα της Εταιρείας, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι:

- Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών το 1ο τρίμηνο του 2012 αφορά κυρίως σε πελάτες Χαμηλής Τάσης. Εκτός από την επίδραση της οικονομικής ύφεσης στη δυνατότητα των πελατών μας να πληρώνουν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών συνδέεται και με την επιβολή και διαδικασία είσπραξης του ΕΕΤΗΔΕ. Συγκεκριμένα, τους πρώτους μήνες μετά την επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ (δηλ. Οκτ. – Δεκ. 2011), και καθώς, σύμφωνα με το νόμο, η ΔΕΗ –όπως και οι άλλοι πάροχοι- ήταν υποχρεωμένη να προχωρά σε διακοπή της ηλεκτροδότησης, αν οι πελάτες δεν πλήρωναν τον λογαριασμό μέσα σε διάστημα 40 ημερών από την έκδοσή του, παρατηρήθηκε μείωση των ληξιπρόθεσμων, παρά τις εντεινόμενες υφεσιακές πιέσεις στην οικονομία. Η αύξηση του χρονικού αυτού ορίου από 40 ημέρες σε 80 ημέρες, με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της πολιτείας, σε συνδυασμό με νομοθετική ρύθμιση που περιόριζε τη ΔΕΗ από το να προχωρά σε διακοπές ηλεκτροδότησης σε περίπτωση μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ, οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση των αποκοπών στο 1ο τρίμηνο του 2012, και, κατ’επέκταση, στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, λαμβανομένης υπόψη και της συνολικής πρόσθετης χρέωσης των πελατών αυτών μέσω των λογαριασμών ρεύματος με € 2,5 δισ. για το ΕΕΤΗΔΕ (πολύ μεγαλύτερο μέσο ύψος χρέωσης των λογαριασμών που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 10.10.2011 έως 10.02.2012). Από το Μάρτιο, ο ρυθμός των αποκοπών έχει αρχίσει να αυξάνεται, ενώ παρατηρούνται ήδη σημάδια βελτίωσης στο ρυθμό είσπραξης των λογαριασμών.

- Όπως και πολλοί άλλοι φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ρευστότητα της Εταιρείας έχει επιβαρυνθεί από τις ανεξόφλητες οφειλές των εναλλακτικών προμηθευτών Hellas Power και Energa, η άδεια λειτουργίας των οποίων ανεστάλη.

- Επιπρόσθετα, η ρευστότητα της εταιρείας έχει επηρεαστεί αρνητικά και από την ανάγκη προχρηματοδότησης του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους 200.000 πελάτες των εν λόγω εταιρειών μέχρι και την είσπραξη των αντίστοιχων λογαριασμών.

- Αναμένεται βελτίωση στις χρηματοροές της Εταιρείας από το 2ο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα:
o της επίδρασης της αύξησης των τιμολογίων
o της αύξησης των εισπράξεων ως αποτέλεσμα της προμήθειας Η/Ε στους 200.000 πελάτες των εναλλακτικών προμηθευτών Hellas Power και Energa
o του συμψηφισμού οφειλών του Δημόσιου Τομέα (εκτιμώμενο ποσό : € 100 εκατ., πέραν των € 53 εκατ. που έχουν ήδη συμψηφισθεί και αφορούν οφειλές από τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στην περιοχή της Αττικής)
o επιστροφή φόρου € 167 εκατ. (αναφορικά με προκαταβολή φόρου που εκταμιεύθηκε το 2011)

- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τους όρους υπό έκδοση Κοινοπρακτικού δανείου ύψους € 960 εκατ. για την αναχρηματοδότηση και χρεωλυσίων του 2012.


Αθήνα, 20 Απριλίου 2012
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form