Επενδυτικές Σχέσεις - 05.03.2012

Εκτίμηση Αποτελεσμάτων 2011

                                                               Ανακοίνωση 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι οι εκτιμήσεις των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου για το 2011 αναθεωρούνται ως ακολούθως:

- H μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 7% περίπου σε σχέση με το 2010, με το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται σε 6% περίπου.
- Το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα του 14%. Η εκτιμώμενη μείωση του περιθωρίου EBITDA σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011 οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου, ειδικά λόγω και της σημαντική μείωσης της υδροηλεκτρικής παραγωγής και της επίπτωσης του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους. Περαιτέρω αρνητική επίδραση στη διαμόρφωση του EBITDA μπορεί να έχει ο ενδεχόμενος σχηματισμός προβλέψεων σε σχέση με τις οφειλές τρίτων προμηθευτών.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, καθώς και από μεταβολές του θεσμικού πλαισίου, γεγονός που μπορεί να οδηγεί σε αποκλίσεις των εκτιμήσεων από τα απολογιστικά μεγέθη.

Αθήνα 2-3-2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form