Επενδυτικές Σχέσεις - 13.09.2012

Διευκρινήσεις για θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε σχολιασμό δημοσιευμάτων που αφορούν τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 4.10.2012, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι:

1. Το Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού με το ΤΑΙΠΕΔ που αφορά το Δικαίωμα Αγοράς της ΔΕΗ στη ΔΕΠΑ αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο, η ΔΕΗ και το ΤΑΙΠΕΔ συμφωνούν στην κατάργηση του Δικαιώματος Αγοράς της ΔΕΗ έναντι καταβολής στη ΔΕΗ αποζημίωσης ύψους €32,9 εκατ. Στο ποσό αυτό κατέληξε η εταιρία Citigroup Global Markets Limited υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εκτιμητή, με αντικείμενο την εκτίμηση από την τελευταία της αξίας του Δικαιώματος Αγοράς και ειδικότερα της αποζημίωσης που θα δικαιούτο η ΔΕΗ σε περίπτωση παραίτησής της από το Δικαίωμα Αγοράς.

2. Οι βασικοί όροι του Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την Παρασκευή 14.09.2012. Το εν λόγω Σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το τελικό καθαρό ποσό που επιστρέφεται στη ΔΕΗ για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ έως και 31.12.2011 ανέρχεται σε €94,091 εκατ. (οφειλή της ΔΕΠΑ προς τη ΔΕΗ €120,5 εκατ., οφειλή της ΔΕΗ προς τη ΔΕΠΑ € 26,4 εκατ.). Η εξόφληση των οφειλών προβλέπεται να γίνει σε πέντε δόσεις από τη ΔΕΠΑ (31.10.2012 έως και 28.2.2013) και εφάπαξ την 28.2.2013 από τη ΔΕΗ ούτως ώστε το ανεξόφλητο από τη ΔΕΠΑ υπόλοιπο στις 28.2.2013 να είναι ίσο με την Εγγύηση έτους 2013, που οφείλει να χορηγήσει η ΔΕΗ στη ΔΕΠΑ για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου, εκτιμώμενη σε € 47 εκατ. Σε περίπτωση απώλειας της πλειοψηφίας του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ πριν τις 28.2.2013 προβλέπεται ολοσχερής εξόφληση των οφειλών αμφοτέρων των Μερών εντός 20 ημερών με ταυτόχρονη προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής του αντιστοίχου έτους από τη ΔΕΗ.

3. Οι βασικοί όροι του Σχεδίου Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου με τη ΔΕΠΑ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την Παρασκευή 14.09.2012. Το εν λόγω Σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, διάρκεια 9 ετών, από 1.1.2012 έως 31.12.2020, ποσότητες ύψους 1,08 δις. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου για το 2012, οι οποίες αυξάνονται σταδιακά ανά έτος μέχρι και το 2016, φθάνοντας τα 1,54 δις. κυβικά μέτρα ενώ μειώνονται από το 2017 κυμαινόμενες από 1,23 έως 1,26 δις. κυβικά μέτρα ανά έτος. Επίσης, προβλέπει ρήτρα take or pay, η οποία ανέρχεται στο 80% της εκάστοτε ετήσιας συμβατικής ποσότητας με δικαίωμα της ΔΕΗ για μείωσή της στο 75% για δύο, μη συνεχόμενα έτη, της επιλογής της, με εξάμηνη προειδοποίηση της ΔΕΠΑ. Σημειώνεται ότι οι Ετήσιες Συμβατικές Ποσότητες που προβλέπονται από την από 9.6.1994 Σύμβαση ΔΕΗ-ΔΕΠΑ ανέρχονται σε 1,48 δις. κυβικά μέτρα ετησίως με υποχρέωση take-or-pay της ΔΕΗ ίση με το 85% της πιο πάνω ποσότητας.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form