Επενδυτικές Σχέσεις - 30.03.2012

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 28-2-2012, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( http://www.dei.gr ).

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 275 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 176.646.083 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 76,14%.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Αποφασίστηκε η απόσχιση, σύμφωνα με το άρθρο (123) του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α’179/22.8.2011) και τις λοιπές του διατάξεις, ως ισχύουν, του εισφερόμενου Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεμένων Νησιών (εφεξής, συνολικά «του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.») και η εισφορά του στην 100% Θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ε.Η. ΡΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»] και εγκρίθηκε α) η Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. της 31.12.2011, β) η από 28.2.2012 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κου Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (AM ΣΟΕΛ 19271) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ως άνω Κλάδου, μετά των Παραρτημάτων της και γ) το από 28.2.2012 Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) του ως άνω Κλάδου.

Η απόφαση λήφθηκε με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 176.646.083 ψήφισαν 176.646.083 υπέρ (100%), 0 κατά (0%) και 0 παρών (0%).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αποφασίστηκε: α) ο ορισμός του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χρήστου Στείρου (Βαλαωρίτου 9β), προκειμένου να συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης του εισφερόμενου από την Εταιρεία Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και η εξουσιοδότηση της κας Ουρανίας Αικατερινάρη, Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. ή/και του κ. Γεωργίου Αγγελόπουλου, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. για λογαριασμό της Εταιρείας και β) ο ορισμός του κου. Ανάργυρου Οικονόμου, Νομικού Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. ή/και της κας. Αντωνίας Κουκουριτάκη, Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., για τη συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων, την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ως και για κάθε άλλη πράξη, δήλωση και γενικώς ενέργεια, που κατά το νόμο απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και της εισφοράς του στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η απόφαση λήφθηκε με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 176.646.083 ψήφισαν 176.646.083 υπέρ (100%), 0 κατά (0%) και 0 παρών (0%).

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form