Επενδυτικές Σχέσεις - 20.11.2012

Άγονος ο Διαγωνισμός για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σχετικά με την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από τη θυγατρική της εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανοίχτηκε ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού τεχνικά αποδεκτού Συμμετέχοντος, της Σύμπραξης των εταιρειών «Siemens A.E. – Prysmian Powerlink Srl – Nexans Norway AS». Η οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης Σύμπραξης έθετε όρους και προϋποθέσεις που οδηγούσαν σε σοβαρές οικονομικές αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους στη Διακήρυξη Όρους, το δε προσφερόμενο τίμημα δεν θεωρήθηκε εύλογο. Για το λόγο αυτό, η προσφορά της δεν έγινε αποδεκτή και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form