Επενδυτικές Σχέσεις - 20.10.2011

Λήξη σύμβασης με Χαλυβουργική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με δημοσιεύματα του τύπου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη λύση της από 12.2.2009 Σύμβασης («Συμφωνητικό Μετόχων») μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και την πληρωμή του ποσού των €593.024 που αντιστοιχεί στο 49% των συνολικών πραγματοποιηθεισών προεπενδυτικών δαπανών της Σύμβασης. Η Σύμβαση αφορούσε την από κοινού κατασκευή και εκμετάλλευση δύο μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου συνολικής ισχύος 880 MW.

Αθήνα 20-10-2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form