Επενδυτικές Σχέσεις - 30.06.2011

Καταβολή μερίσματος χρήσης 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η 9η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011, το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,79 ευρώ (εβδομήντα εννέα λεπτά) ανά μετοχή. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, μετά την παρακράτηση του φόρου 21% βάσει του ν. 3943/2011, ανέρχεται σε 0,6241 ευρώ/μετοχή.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 7 Ιουλίου 2011 (record date). Από την 5η Ιουλίου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσεως 2010.

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 12 Ιουλίου 2011 από την πληρώτρια Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί εξαίρεση από τον χειριστή ή από την Ε.Χ.Α.Ε ή οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, η καταβολή θα γίνει μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, προσκομίζοντας αυτοπροσώπως το Δελτίο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας, καθώς και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-5230951) ή στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αθήνα (τηλ. 210-3288747).

Αθήνα 30-6-2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form