Επενδυτικές Σχέσεις - 08.02.2011

Έγκριση Προϋπολογισμού 2011 από Δ.Σ.

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Ομίλου για το 2011. Οι παραδοχές του προϋπολογισμού για την τιμή του πετρελαίου Brent και την ισοτιμία €/$ είναι $96/bbl και 1,25 αντίστοιχα, ενώ τα βασικά οικονομικά μεγέθη προβλέπεται να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας :  € 5,1 δισ.
Συνολικά Έσοδα :  € 5,8 δισ.
Περιθώριο EBITDA :   ~ 24%


Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρίας επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων CO2, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από τα μεγέθη του προϋπολογισμού.


Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form