Επενδυτικές Σχέσεις - 08.11.2011

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 15-9-2011, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( http://www.dei.gr).

Στην εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 656 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 174.314.158 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι απαρτία 75,14%.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Αποφασίστηκε η απόσχιση, σε συμμόρφωση με το άρθρο 98 του ν. 4001/2011 και τις λοιπές του διατάξεις, του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της Εταιρείας και η εισφορά του στην 100% Θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)] και εγκρίθηκε α) η Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης της 1-1-2011, β) η από 15-9-2011 Έκθεση Ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου Μεταφοράς της Εταιρείας του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Βασιλείου Καμινάρη και γ) το Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) του Κλάδου Μεταφοράς της Εταιρείας. Η απόφαση λήφθηκε με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 174.314.158, ψήφισαν 174.228.856 υπέρ (99,95%), 0 κατά (0%) και 85.302 παρών (0,05%).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Αποφασίστηκε α) ο ορισμός του συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χρήστου Στείρου (Βαλαωρίτου 9β), προκειμένου να συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης του εισφερόμενου από την εταιρεία Κλάδου και η εξουσιοδότηση της κας Ουρανίας Αικατερινάρη, Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. ή/και του κ. Γεώργιου Αγγελόπουλου, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. για λογαριασμό της εταιρείας και β) ο ορισμός των κ.κ. Ανάργυρου Οικονόμου, Νομικού Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. ή/και Ανδρέα Τσουρουφλή, Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, για τη συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, την διόρθωση παραδρομών, την διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων, την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ως και για κάθε άλλη πράξη, δήλωση και γενικώς ενέργεια που κατά το νόμο απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της Εταιρείας και της εισφοράς του στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η απόφαση λήφθηκε με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 174.314.158, ψήφισαν 174.228.856 υπέρ (99,95%), 0 κατά (0%) και 85.302 παρών (0,05%).



Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form