Επενδυτικές Σχέσεις - 28.05.2004

Καταβολή Μερίσματος € 0,70 ανά μετοχή, Χρήσεως 2003

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                      (Αρ/Ημ: 2/25-5-04)

                                        Καταβολή Μερίσματος Χρήσεως 2003

Ανακοινώνεται από την "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/4/2004 το μέρισμα για τη χρήση 2003 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 0,70 (εβδομήντα λεπτά) ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 20/4/2004. Από την 21/4/2004 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί των κερδών της χρήσεως 2003.

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την 28η Μαΐου 2004 και μέχρι την 27η Μαΐου 2005 θα διενεργηθεί από την Τράπεζα NOVABANK A.E (κατάστημα Πανεπιστημίου 25-29) μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ.(Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες).

Για περισσότερες πληροφορίες οι Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας ή στην Τράπεζα NOVABANK A.E./Κατάστημα Πανεπιστημίου 25-29, 105 64 Αθήνα (τηλ.210/3316394).


Αθήνα, 25 Μαΐου 2004

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form