Επενδυτικές Σχέσεις - 30.01.2004

Ενημέρωση κοινού για ΥΗΕ Ιλαρίωνα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Άρθρο 5 - παρ. 5α σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

Η ΔΕΗ Α.Ε., με αφορμή δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο αναφορικά με το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Ιλαρίωνα, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τα ακόλουθα:

1. Το ΥΗΕ Ιλαρίωνα το οποίο κατασκευάζεται ανάντη τριών (3) Υδροηλεκτρικών Σταθμών στον ποταμό Αλιάκμονα, είναι Έργο εξαιρετικής σημασίας για την Εθνική Οικονομία και την Επιχείρησή μας, αφού συμβάλλει καθοριστικά στην ύδρευση της πόλης της Θεσσαλονίκης, στην άρδευση μεγάλων εκτάσεων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα.

2. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ επιδίωξε να λάβει για λογαριασμό της άδεια παραγωγής για το υπόψη Έργο, η οποία όμως δεν της δόθηκε ως αντικείμενη στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. Το Φεβρουάριο 2002 δημοσιεύθηκε η διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού του ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Στη σχετική διακήρυξη ρητά αναφερόταν ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείτο εμπειρία κατασκευής αναλόγου έργου, δεδομένων και των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου (σεισμογενής περιοχή, μέγεθος φράγματος κ.α.). Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ δεν διέθετε την απαιτούμενη εμπειρία και ως εκ τούτου αποκλείστηκε.
Στο διαγωνισμό τελικώς συμμετείχαν μόνες τους ή σε κοινοπραξίες δέκα από τις μεγαλύτερες εταιρείες (8 Ελληνικές και 2 από την Ευρωπαϊκή Ένωση) οι οποίες διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία (ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Κοινοπραξία "J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε." Κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ - ΜΕΤΩΝ, IMPREGILO S.p.A., Κοινοπραξία "ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - FCC CONSTRUCTION S.A."). Μειοδότρια αναδείχθηκε η Κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ-ΜΕΤΩΝ και το έργο κατακυρώθηκε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με συνολικό τίμημα 101.643.262 Ευρώ επί προϋπολογισμού Υπηρεσίας 125.500.000 Ευρώ, δηλαδή με έκπτωση 20%.
Η σχετική Σύμβαση υπεγράφη την 1.7.2003, έκτοτε το Έργο εκτελείται και σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος των εργασιών κατασκευής.

4. Με αφορμή καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Έργο του Ιλαρίωνα - το περιεχόμενο της οποίας δεν γνωρίζουμε - και στα πλαίσια της προβλεπόμενης για αυτές τις περιπτώσεις διαδικασίας, διαμείφθηκε εκτενής αλληλογραφία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία προκύπτει ότι οι αιτιάσεις της Επιτροπής εστιάζονται σε τρία (3) σημεία, τα οποία ουδεμία απολύτως σχέση έχουν με τον λόγο για τον οποίο αποκλείσθηκε η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ από τη διαδικασία του υπόψη διαγωνισμού.
Τελικώς η αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθεται να προτείνει στην Επιτροπή να θέσει την υπόθεση αυτή στο αρχείο, επειδή, μετά την παράθεση σχετικής τεχνικής και νομικής επιχειρηματολογίας και τις αμοιβαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις, δεν υφίσταται πλέον αντιδικία μεταξύ της Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Παρά ταύτα, διαπιστώσαμε μετά λύπης μας ότι η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ προέβη σε ανακοίνωση στο Χ. Α. η οποία περιέχει ανακριβή στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στα γεγονότα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΔΕΗ Α.Ε. επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της και ειδικότερα αυτού να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε περιουσιακής ή μη ζημίας της που υπέστη ή θα υποστεί στο μέλλον από τη διαστρέβλωση των γεγονότων που δυσφημιστικά επιχειρείται σε βάρος της.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 .
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form