Επενδυτικές Σχέσεις - 09.02.2023

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2023

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 02.02.2023 μέχρι και 08.02.2023, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 169.932  Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Μέση Σταθμισμένη Τιμή (€)

02.02.2023

35.000

7,4893

03.02.2023

35.000

7,5314

06.02.2023

26.000

7,4802

07.02.2023

40.662

7,4769

08.02.2023

33.270

7,5556

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 7.369.604 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,9292 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form