Επενδυτικές Σχέσεις - 21.09.2023

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2023

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 14.09.2023 μέχρι και 20.09.2023, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 604.000  Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Μέση Σταθμισμένη Τιμή (€)

14.09.2023

123.000

9,2257

15.09.2023

126.000

9,5008

18.09.2023

94.000

9,7476

19.09.2023

125.000

9,6639

20.09.2023

136.000

9,6709

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 13.324.341 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,4880% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form