Επενδυτικές Σχέσεις - 12.01.2023

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 05.01.2023 μέχρι και 11.01.2023, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 115.000  Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Μέση Σταθμισμένη Τιμή (€)

05.01.2023

19.500

6,9585

09.01.2023

44.000

7,0927

10.01.2023

27.500

7,0942

11.01.2023

24.000

7,1108

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 6.742.653 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,7651 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form