Ενημέρωση Επενδυτών - 16.05.2022

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.

Αθήνα, 16 Μαΐου  2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η ΔΕΗ Α.Ε. (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και  σε συνέχεια της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Μαΐου 2022, η οποία αποφάσισε την εκλογή του  κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αιμίλιου Στασινάκη, με ημερομηνία ενεργοποίησης την 30.4.2022, ότι η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση αυτής στις 11 Μαΐου  2022 συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως :

 

  • Μαρία Ψυλλάκη του Μιχαήλ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 16.12.2021, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017,  ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2021 έως και τις 16.12.2024.

 

  • Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22.8.2019, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 27.6.2019 έως και τις 26.6.2022.

 

  • Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22.8.2019, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 με τριετή θητεία, ήτοι, από  τις 22.8.2019 ως και τις 21.8.2022.

 

  • Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 8.5.2020, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4643/2019 με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023.

 

  • Κωνσταντίνος Χολέβας του Μηνά, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 5.5.2022 σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4643/2019 σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως και τις 7.5.2023.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ( άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 ως ισχύει και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

 

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form