Επενδυτικές Σχέσεις - 30.12.2022

Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκρότηση αυτής σε σώμα

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

 

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2022 επαναπροσδιόρισε το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου συμπεριλαμβανομένης της εκλογής πρόσθετου μέλους  ως κατωτέρω :

Είδος  - Δομή Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση (αβ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από έξι (6) μέλη εκ των οποίων:

α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

β) τρία (3) μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητα  κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν ως κάτωθι:

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 14.12.2022  εξέλεξε το πρόσθετο νέο μέλος, έκτο (6ο) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Γκλαβάνη Χρήστο – Στέργιο, με τριετή θητεία.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο  σε συνέχεια της εξουσιοδότησής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 29.06.2022,  με την Απόφασή του υπ. αριθ. 79/5.7.2022, όρισε εκ των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Δέσποινα Δοξάκη, Στέφανο Καρδαμάκη και Μαρία Ψυλλάκη, με τριετή θητεία που συμπίπτει με τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Οι κ.κ. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου 2020, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023 και Κωνσταντίνος Χολέβας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2022, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, είχαν εκλεγεί ως μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ν. 4643/2019.

Ακολούθως, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση αυτής στις 21.12.2022 αποφάσισε την εκλογή της κ. Μαρίας Ψυλλάκη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Κατόπιν τούτων, η ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Μαρία Ψυλλάκη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,  με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2021 έως και τις 16.12.2024.

Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025.

Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.,  Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει,  με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.

Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης του Μιχαήλ,  Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017,  ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 14.12.2022 έως και τις 13.12.2025.

Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο -  Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το ν. 4643/2019, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023.

Κωνσταντίνος Χολέβας του Μηνά, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το ν. 4643/2019,  με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του  παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, από τις 5.5.2022 έως και τις 7.5.2023.

Σημειώνεται ότι η κα Μαρία Ψυλλάκη, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής, όπως βεβαιώνεται από την επιστημονική της κατάρτιση και τη θέση της ως ακαδημαϊκού στο  Πανεπιστήμιο Πειραιώς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44  παρ. 1 ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, ως ισχύει, και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form