Επενδυτικές Σχέσεις - 24.10.2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

Η εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι - σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και σύμφωνα με  σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 20.10.2022 από την εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων Covalis Capital LLP καθώς και τον απώτατο ελέγχοντα αυτής, κ. Zilvinas Mecelis - επενδυτικά κεφάλαια, κανένα εκ των οποίων δεν υπερβαίνει μεμονωμένα το ελάχιστο όριο του 5%, που τελούν υπό τη διαχείριση της Covalis Capital LLP απέκτησαν στις 17.10.2022:

(α)   402.504 δικαιώματα ψήφου (ή 0,10%) που ενσωματώνονται σε μετοχές  και

(β) 19.722.840  δικαιώματα ψήφου (ή 5,16%) προερχόμενα από σύναψη χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών (contracts for differences – CFDs), με διακανονισμό σε μετρητά, (άρθρο 11 παρ. 1 (β) του Ν. 3556/2007, ήτοι μέσω της σύναψης χρηματοπιστωτικού μέσου που δεν παρέχει μεν δικαίωμα απόκτησης μετοχών της Εταιρείας, αλλά έχει αντίστοιχη οικονομική επίπτωση).

Ως εκ τούτου η συνολική συμμετοχή της Covalis Capital LLP καθώς και του απώτατου ελέγχοντα κ. Zilvinas Mecelis διαμορφώθηκε συνολικώς στα 20.125.344 (ή 5,26%) δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε.  (ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα). 

Απώτατος ελέγχων της εταιρείας διαχείρισης Covalis Capital LLP, μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων (IGE Investments Limited, Covalis Capital GP Limited, Covalis Capital LP, Covalis Capital (Cayman) Limited, Covalis Capital (UK) Limited), οι οποίες όρισαν την Covalis Capital LLP ως εκπρόσωπο προκειμένου να προβεί στην απαιτούμενη γνωστοποίηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 της απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007, είναι ο κ. Zilvinas Mecelis.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form