Επενδυτικές Σχέσεις - 01.12.2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 24.11.2022 μέχρι και 30.11.2022, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 234.004  Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Μέση Σταθμισμένη Τιμή (€)

24.11.2022

27.004

6,5333

25.11.2022

40.000

6,6563

28.11.2022

66.000

6,6540

29.11.2022

35.000

6,6130

30.11.2022

66.000

6,5993

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 5.225.937 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,3680 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form