Επενδυτικές Σχέσεις - 23.11.2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 17.11.2022 μέχρι και 23.11.2022, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 296.507  Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Μέση Σταθμισμένη Τιμή (€)

17.11.2022

70.000

6,3917

18.11.2022

51.495

6,4451

21.11.2022

46.512

6,3782

22.11.2022

82.500

6,3793

23.11.2022

46.000

6,2609

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 4.991.933 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,3068 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form