Επενδυτικές Σχέσεις - 12.10.2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 6.10.2022 μέχρι και 12.10.2022, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 400.216  Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Μέση Σταθμισμένη Τιμή (€)

6.10.2022

96.200

5,5566

7.10.2022

102.300

5.4716

10.10.2022

95.344

5,3481

11.10.2022

52.052

5,3305

12.10.2022

54.320

5,3869

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 2.994.614 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,7839% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form