Επενδυτικές Σχέσεις - 07.07.2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ» ή η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος προγράμματος απόκτησης μετοχών εκδόσεώς της (το «Πρόγραμμα»), στις 06.07.2022, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 60.204 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €5,0423 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €303.567. Οι αγορές αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα, το οποίο είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση  των μετόχων της 4.6.2021 (η «ΕΓΣ») και η υλοποίησή του ξεκίνησε από τις 02.01.2022, δυνάμει της από 21.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ κατέχει πλέον συνολικά 1.856.000 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,4859% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form