Επενδυτικές Σχέσεις - 27.06.2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ» ή η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος προγράμματος απόκτησης μετοχών εκδόσεώς της, στις 27.06.2022, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 120.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης € 5,2099 ανά μετοχή, συνολικής αξίας € 625.188. Οι αγορές αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η ΔΕΗ κατέχει 1.478.738 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,3871% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι- όπως άλλωστε η Εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με την από 24.12.2021 ανακοίνωσή της- οι αγορές Ιδίων Μετοχών υλοποιούνται σε συνέχεια της από 04.06.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  και της από 21.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι αγορές Ιδίων Μετοχών πραγματοποιούνται στο βαθμό που κρίνονται συμφέρουσες για τη ΔΕΗ και η διαθέσιμη ρευστότητα της Εταιρείας, όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, το επιτρέπουν.

 

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form