Επενδυτικές Σχέσεις - 23.12.2021

Σύσταση κοινής εταιρείας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της RWE Renewables

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η ΔΕΗ Α.Ε., μετά την ανακοίνωση της 7.10.2021, και την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού Σύστασης Κοινής Εταιρείας (Joint Venture Formation Agreement – JVFA) στις 6.10.2021, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., για την πραγματοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εισέφερε σε είδος στην ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. εννέα (9) κατά 100% θυγατρικές της, οι οποίες αναπτύσσουν εννέα (9) φωτοβολταϊκά έργα με συνολική ισχύ έως 940 MW, τα οποία βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, εντός των ορίων του πρώην Λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου και απέκτησε το 49% της ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.. Η RWE Renewables GmbH εισέφερε τα αντίστοιχα μετρητά στην ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και απέκτησε το 51% αυτής, διατηρώντας τον αποκλειστικό έλεγχο της Κοινής Εταιρείας, ενώ παράλληλα έχει εξασφαλίσει ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων αντίστοιχου μεγέθους στην Ελλάδα με σκοπό να τα συμπεριλάβει στην κοινή εταιρεία.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form