Επενδυτικές Σχέσεις - 29.10.2021

Σημείωση σύμφωνα με τη παρ. 2Η του Άρθ. 23 του Ν. 3556/2007

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου, 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία


Κατόπιν ενημέρωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ΔΕΗ Α.Ε. προβαίνει στην ακόλουθη σημείωση επί των οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2020, η θυγατρική εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε εναρμόνισε την μέθοδο αναγνώρισης του εσόδου για την καταναλωθείσα και μη καταμετρηθείσα ηλεκτρική ενέργεια στα έσοδα από Τέλη Χρήσης Δικτύου μεταξύ του Διασυνδεδεμένου και του Μη Διασυνδεδεμένου Δικτύου, με αποτέλεσμα καθαρό ποσό προ φόρων ύψους €20,7 εκατ. να αναγνωρισθεί στα «Λοιπά (Έσοδα)/Έξοδα» της ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Ομίλου της ΔΕΗ για τη Χρήση 2020, που αφορούσε το καθαρό δεδουλευμένο έσοδο των Τελών Χρήσης Δικτύου για την καταναλωθείσα και μη καταμετρηθείσα ηλεκτρική ενέργεια της 31.12.2019 από τρίτους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (εκτός της Μητρικής Εταιρείας). Αυτό είχε ως συνέπεια τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και τα Ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους του Ομίλου ΔΕΗ για τη Χρήση που έληξε την 31.12.2020 να εμφανίζονται αυξημένα κατά €20,7 εκατ. και €15,7 εκατ. αντίστοιχα.

Εάν η καταχώρηση αυτή είχε πραγματοποιηθεί στη χρήση που έληξε την 31.12.2019, το «EBITDA Επαναλαμβανόμενο» του Ομίλου ΔΕΗ της 31.12.2020, θα διαμορφώνονταν σε €865,1 εκατ. αντί των €885,8 εκατ.

Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έχει αναμορφώσει την καθαρή της θέση την 31.12.2019 κατά € 37 εκατ. εκ των οποίων ποσό € 21,3 εκατ. αφορά ενδοομιλικό έσοδο με την ΔΕΗ Α.Ε. και ως εκ τούτου η επίδραση στην καθαρή θέση σε επίπεδο Ομίλου ΔΕΗ ανέρχεται στο ποσό των €15,7 εκατ.

Σημειώνεται ότι η αναμόρφωση αυτή δεν έχει ταμειακή διάσταση, ενώ στην χρήση 2020 δεν υπήρξε διανομή μερίσματος.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form