Επενδυτικές Σχέσεις - 04.11.2021

Καθορισμός Τελικής Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών

Αθήνα, 4.11.2021

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των από 29.10.2021 και 1.11.2021 ανακοινώσεων σχετικά με την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η «Εταιρεία») κατά ποσό που δε θα είναι κατώτερο των €322.400.000 ούτε υψηλότερο των €372.000.000, με καταβολή μετρητών, τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,48, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000 (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης μεταξύ €8,50 έως και €9,00 ανά Νέα Μετοχή (το «Εύρος Τιμών»), δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 29.10.2021 απόφασης του του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι, δυνάμει της από 4.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding process) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 02.11.2021 έως την 04.11.2021 και σε συμφωνία με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE), σε € 9 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), ήτοι στο ανώτατο όριο του Εύρους Τιμών, ενώ θα εκδοθούν 150.000.000 Νέες Μετοχές σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και τη Δημόσια Προσφορά, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form