Επενδυτικές Σχέσεις - 10.11.2021

Έκβαση της προσφοράς Νέων Μετοχών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε.

         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την έκβαση της προσφοράς των νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία» ή «ΔΕΗ»)  στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση και διάθεση συνολικά 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,48 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης Ευρώ 9,00 (οι «Νέες Μετοχές»)  με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ενεργώντας υπό την ιδιότητά τους ως Κύριοι Ανάδοχοι και η «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ενεργώντας ως Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω), στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ,  δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 29.10.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») και σε συνέχεια των από 4.11.2021 ανακοινώσεων της Εταιρείας σχετικά με τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης και της ολοκλήρωσης της συνδυασμένης προσφοράς, ανακοινώνουν, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα:

(α) στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς, (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τους Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με την Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

2. Την 4.11.2021 ολοκληρώθηκε η Συνδυασμένη Προσφορά.

3. Δυνάμει της από 4.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά ορίστηκε στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, ήτοι στα €9,00 ανά Νέα Μετοχή.

4. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς την 4.11.2021, θα εκδοθούν 150.000.000 Νέες Μετοχές.

5. Από τις Νέες Μετοχές:

(α) 22.500.000 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 15% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

Συγκεκριμένα:

i. 8.996.080 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 39,98% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του Άρθρου 2, σημείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Από αυτές τις 8.996.080 Νέες Μετοχές:

1) 7.812.707 (ήτοι ποσοστό 34,72% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς (από κοινού οι «Όροι»), και

2) 1.183.373 (ήτοι ποσοστό 5,26% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακής κατανομής είτε εγγράφηκαν για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Όρους.

ii. 13.503.920 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 60,02% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»).

Από αυτές τις 13.503.920 Νέες Μετοχές:

1) 7.843.136 (ήτοι ποσοστό 34,86% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με τους Όρους, και
2) 5.660.784 (ήτοι ποσοστό 25,16% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακής κατανομής είτε εγγράφηκαν για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Όρους.

(β) 127.500.000 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 85% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Η Selath Holdings S.à r.l. («ο Cornerstone Επενδυτής»), οντότητα η οποία ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M.S.A. και/ή οι θυγατρικές της, και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Διεθνούς Προσφοράς. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στη Διεθνή Προσφορά:
- Στον Cornerstone Επενδυτή κατανεμήθηκαν 38.200.000 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 29,96% της Διεθνούς Προσφοράς και 25,47% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Στην ΕΕΣΥΠ κατανεμήθηκαν 11.744.746 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 9,21% της Διεθνούς Προσφοράς και 7,83% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

6. Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η Εταιρεία μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, σε €1.350.000.000,00 [Δημόσια Προσφορά (€9,00*22.500.000 Νέες Μετοχές = €202.500.000,00) και Διεθνής Προσφορά (€9,00*127.500.000 Νέες Μετοχές= €1.147.500.000,00)].

7. Λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 43.697.920 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι 22.500.000 από τις Νέες Μετοχές) κατά 1,94 φορές περίπου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά τους παρακάτω υπολογισμούς μόνο τις έγκυρες συμμετοχές:
(α) η ζήτηση από τις 10.935 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 31.036.786 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 13.503.920 Νέες Μετοχές κατά 2,30 φορές περίπου, και
(β) η ζήτηση από τις 113 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 12.661.134 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 8.996.080 Νέες Μετοχές κατά 1,41 φορές περίπου.

Επίσης, σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά αντιστοιχεί σε 410.147.119 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν (ήτοι 150.000.000 τις Νέες Μετοχές) κατά 2,73 φορές περίπου.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, αναλήφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, ήτοι 150.000.000 Νέες Μετοχές.

Σημειώνεται ότι οι Κύριοι Ανάδοχοι και ο Ανάδοχος δεν ανέλαβαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς για δικό τους λογαριασμό Νέες Μετοχές με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Ανάδοχος

Συνολικές Κατανεμηθείσες Νέες Μετοχές

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

216.565 (1)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

-

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1.832 (1)

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

12.213 (1), (2)

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

110.000 (1)

Σύνολο

340.610

(1) Περιλαμβάνονται μετοχές που τους κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Προνομιακής και της Pro-rata Κατανομής, σύμφωνα με τους Όρους.
(2) Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης έλαβε επιπλέον 11.000 μετοχές.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν ανέλαβαν, δυνάμει της σχετικής σύμβασης τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης που έχουν συνάψει με την ΔΕΗ στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, οποιαδήποτε δέσμευση ανάληψης σε σχέση με τις Νέες Μετοχές.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. παρατίθεται ως ακολούθως:

Ημ/νία

Γεγονός

12.11.2021

Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών[1]

12.11.2021

Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ

16.11.2021

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ.

[1] Τελεί υπό την αίρεση της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία. 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form