Επενδυτικές Σχέσεις - 30.12.2021

Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η ΔΕΗ Α.Ε. (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση αυτής της 22ας Δεκεμβρίου 2021 αποφάσισε την εκλογή της κας Μαρίας Ψυλλάκη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Κατόπιν τούτων, η ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- Μαρία Ψυλλάκη του Μιχαήλ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2021 έως και τις 16.12.2024.

- Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.8.2019, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 27.6.2019 έως και τις 26.6.2022.

- Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.8.2019, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2019 ως και τις 21.8.2022.

- Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.5.2020, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4643/2019, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023.

- Αιμίλιος Στασινάκης του Κωνσταντίνου, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.5.2020 σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4643/2019, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023.


Σημειώνεται ότι η κα Μαρία Ψυλλάκη, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής, όπως βεβαιώνεται από την επιστημονική της κατάρτιση και τη θέση της ως ακαδημαϊκού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ( άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, ως ισχύει, και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form