Επενδυτικές Σχέσεις - 01.11.2021

Εκκίνηση συνδυασμένης προσφοράς

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

Αθήνα, 1.11.2021
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.


Ανακοίνωση

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. («ΔΕΗ» ή «Εταιρεία») εκκινεί συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας €2,48 εκάστης, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της, με τιμή διάθεσης από €8,50 έως και €9,00 ανά μετοχή σε μετρητά

Η ΔΕΗ εκκινεί συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ονομαστικής αξίας €2,48 εκάστης, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000 (οι «Νέες Μετοχές»), και η τιμή διάθεσης δεν θα είναι κατώτερη των €8,50 ούτε υψηλότερη των €9.00 ανά Νέα Μετοχή (το «Εύρος Τιμών» και από κοινού η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:

α) αφενός στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Νομοθεσία για το Ενημερωτικό Δελτίο»), και

β) αφετέρου εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», καλούμενη από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, με εκκίνηση στις 2 Νοεμβρίου 2021 και λήξη στις 4 Νοεμβρίου 2021, στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (2 Νοεμβρίου 2021 μέχρι 4 Νοεμβρίου 2021) θα διενεργηθεί επίσης η Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»). Μηχανισμός προνομιακής κατανομής παρόμοιος προς την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα εφαρμοστεί στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, αφού ωστόσο ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, η επενδυτική συμπεριφορά, η δραστηριότητα συναλλαγών και η αφοσίωση στην Εταιρεία.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην από 29 Οκτωβρίου 2021 ανακοίνωση «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form