Επενδυτικές Σχέσεις - 12.11.2021

Ανακοίνωση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που εκδοθήκαν λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων

Αθήνα, 12.11.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ (1) ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ 150.000.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΑΥΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΣΤΗ €2,48 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ (2) ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία» ή η «ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι από την 16.11.2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») των 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129, τους Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμούς 980/2019 και 979/2019, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά») και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην αλλοδαπή με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η «Διεθνής Προσφορά» και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), σύμφωνα με την από 29.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 12.11.2021 ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους €1,35 δις και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ύψους περίπου €67 εκατ., θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 16.2 «Reasons for the Share Capital Increase and use of proceeds» του από 01.11.2021 Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), από τη ΔΕΗ ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου ή από υφιστάμενες και μελλοντικές κοινοπραξίες, από το 2022 έως το 2024, ως ακολούθως:

(α) έως €1,283 δις, από τα κατά προσέγγιση €3,2 δις που η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει, για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024, ή/και

(β) έως €1,283 δις, από τα κατά προσέγγιση €1,7 δις που η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει, για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και

(γ) στο βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς.

Οι ανωτέρω κεφαλαιουχικές δαπάνες υπό (α) και (β) οι οποίες ανέρχονται σε €5,0 δις (δεν περιλαμβάνεται το ποσό περίπου €1,0 δις κεφαλαιουχικών δαπανών τα οποία έχουν προϋπολογιστεί για το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ κατά την ως άνω περίοδο, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί απευθείας από ταμειακά διαθέσιμα του ΔΕΔΔΗΕ ή χρηματοδότηση που θα λάβει) για τα έτη 2022 - 2024, σύμφωνα με το 5ετές επιχειρηματικό πλάνο, θα χρηματοδοτηθούν επιπροσθέτως από τα έσοδα από την πώληση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ, τις λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου και τραπεζικό δανεισμό. Ως εκ τούτου, ο ακριβής καταμερισμός των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση μεταξύ των κατηγοριών (α) και (β) υπόκειται στο χρονισμό και την επάρκεια της επιπρόσθετης ρευστότητας που θα προέλθει από τις ανωτέρω πηγές. Επιπλέον, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση προορίζονται να διατεθούν στα σχετικά έργα με τη χρονολογική σειρά που τα σχετικά έργα θα υλοποιούνται κατά την κρίση της Εταιρείας κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα 16.2 «Reasons for the Share Capital Increase and use of proceeds» του Ενημερωτικού Δελτίου, σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση διατεθούν τελικά για τους ανωτέρω σκοπούς μέσω μιας εταιρείας του Ομίλου (εκτός της ΔΕΗ), μίας κοινοπραξίας ή ενός οχήματος ειδικού σκοπού, αυτή η διάθεση θα πραγματοποιείται μέσω εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου (είτε κατά τη σύσταση είτε μέσω μεταγενέστερης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου) στην εν λόγω οντότητα από τη ΔΕΗ. Εν αναμονή της τελικής χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ενδέχεται η Εταιρεία να επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια προκειμένου να προβεί σε συνήθεις πράξεις ταμειακής διαχείρισης, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης διαθεσίμων στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να πραγματοποιήσει προσωρινές τοποθετήσεις σε χρηματικά διαθέσιμα, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικούς τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλής αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της ΔΕΗ, Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, +30 (210) 5293207 & (210) 5230951.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form